Tarcza 6.0 a limity pomocy publicznej kto będzie mógł wykorzystać planowaną pomoc?

Obecnie trwają prace legislacyjne nad uruchomieniem Tarczy 6.0 dla branż, które najsilniej odczuwają skutki obecnych restrykcji związanych z COVID-19.

Wśród planowanych rozwiązań rozważane jest m.in. uruchomienie:

- Dofinansowania kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- Umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju,

- Zwolnienia ze składek na ZUS,

- Dofinansowania zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”.

To tylko niektóre z planowanych źródeł wsparcia, ale już na ten moment wiadomo, że część podmiotów może mieć problem z ich wykorzystaniem. Dlaczego? Wszystkiemu „winne” są limity pomocy publicznej, czyli maksymalne wsparcie jakie może być udzielone danemu podmiotowi lub grupie podmiotów ze środków publicznych.

Po pierwsze, pomoc udzielana na podstawie Tymczasowych Ram Prawnych Komisji w związku z pandemią COVID-19 może być udzielona do wysokości 800 tys. EUR na jedno przedsiębiorstwo. Oznacza to, że część podmiotów aplikując na wiosnę o dostępne wtedy mechanizmy wsparcia w formie subwencji czy dotacji limit ten wykorzystała w całości i dla nich uruchomiane aktualnie wsparcie nie będzie już dostępne.

Po drugie, w niektórych sytuacjach pomoc mogła być wykorzystana przez podmioty powiązane i tym samym pomimo trudnej sytuacji konkretnego podmiotu, z nowych mechanizmów nie będzie mógł on skorzystać bo limit ten został „skonsumowany” w ramach rodziny spółek powiązanych - definicja przedsiębiorstwa obejmuje bowiem również podmioty powiązane.

Najmniej problemowe w tym kontekście wydaje się skorzystanie ze zwolnienia z ZUS, jednak to wsparcie również wymaga szerszej analizy dostępnych limitów pomocy. Jeszcze w kwietniu pomoc w postaci zwolnienia ze składek ZUS miała być wliczana do pułapu pomocy 800 tys. EUR, jednak notyfikacja tego programu pomocowego nie została ciągle przyjęta przez Komisję Europejską. Jedyną opcją na ten moment na uzyskanie zwolnienia z ZUS jest potraktowanie tego wsparcia jako pomocy de minims, jednak i ta ma swoje ograniczenia. Jest udzielana do 200 tys. EUR w perspektywie 3 lat i bierze się pod uwagę pułapy dla podmiotów powiązanych. Jeżeli dany przedsiębiorca i przedsiębiorstwa powiązane korzystały m.in. z dotacji z Funduszy UE, zwolnienia z podatku od nieruchomości czy gwarancji kredytu z BGK, może się okazać, że pułap ten został już w znacznej części wykorzystany.


Co zatem powinni zrobić przedsiębiorcy planujący o aplikowanie o wsparcie? Na pewno zweryfikować, które limity pomocy zostały wykorzystane oraz jak wygląda ich „konsumpcja” w ramach grupy podmiotów powiązanych. Następnie ustalić strategię aplikowania o konkretne źródła wsparcia, tak aby limitów nie przekroczyć, bo wiązałoby się to później z koniecznością zwrotu pomocy publicznej przekraczającej dopuszczalne poziomy wsparcia.

To działanie jest kluczowe nie tylko dla podmiotów planujących skorzystać z planowanej tarczy 6.0, ale również dla tych którzy z pomocy skorzystali na wiosnę, aby sprawdzić czy limity pomocy nie zostały już przekroczone, a udzielona pomoc została udzielona zgodnie z obowiązującymi zasadami.