Przepisy dotyczące ulgi na złe długi niezgodne z Dyrektywą VAT

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), uznał, że polskie przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi są niezgodne z dyrektywą VAT.

Przypominamy, że ulga na złe długi umożliwia obniżenie podatku należnego w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. Do jej zastosowania niezbędne jest – zgodnie z przepisami ustawy o VAT - spełnienie następujących warunków (art. 89a ustawy o VAT):

  • od dnia upływu terminu płatności upłynęło 90 dni;
  • nabywca towaru lub usługi był zarejestrowanym podatnikiem VAT, który nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień dokonania korekty:
    • wierzyciel i dłużnik są zarejestrowanymi podatnikami VAT,
    • a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

TSUE uznał, że polskie przepisy uzależniające zastosowanie ww. ulgi od:

  • warunku aby dłużnik w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu korekty  był zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz aby nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;  
  • warunku pozostawania przez wierzyciela zarejestrowanym podatnikiem VAT;

- są zbyt restrykcyjne i tym samym niezgodne z unijnymi zasadami VAT.

W konsekwencji wyrok TSUE powinien spowodować rozszerzenie możliwości stosowania ulgi w odniesieniu do nieuregulowanych wierzytelności, które przykładowo dotyczą podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub podmiotów które są w trakcie postępowania upadłościowego. Potencjalnie daje także możliwość wystąpienia o zwrot podatku, w odniesieniu do tych przeterminowanych wierzytelności, które nie mogły być uwzględnione dla potrzeb rozliczenia ulgi ze względu na niespełnienie wymogów, które jak orzekł TSUE są niezgodne z Dyrektywą VAT (oczywiście w okresie, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu).

Komentowany wyrok: Wyrok TSUE z dnia 15 października 2020 r., w sprawie C‑335/19 (E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów).