Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Sejm nie zgodził się na poprawki Senatu, które zakładały usunięcie nowych przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych. W efekcie, spółki komandytowe staną się podatnikami CIT.

Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem następnego roku, ale przedsiębiorcy prowadzący spółki komandytowe mogą zadecydować, że znajdą one zastosowanie do spółki począwszy od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady związane z opodatkowaniem spółki komandytowej i jej wspólników.

Opodatkowanie spółki

Spółka przestanie być transparentna podatkowo – stanie się podatnikiem podatku CIT i to niezależne od skali oraz rodzaju prowadzonej przez nią działalności czy statusu prawnego jej wspólników.

Opodatkowanie komplementariusza

Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł pomniejszyć podatek z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, przy czym kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku. Z perspektywy komplementariusza, jego dochody ze spółki komandytowej w praktyce nadal będą podlegały ekonomicznie jednokrotnemu opodatkowaniu na poziomie 19%.

Warto podkreślić, że w przypadku spółek o statusie małego podatnika podatek (stawka podatku CIT 9%), komplementariusz w momencie wypłaty dywidendy będzie musiał dopłacić od zysku 10% podatku PIT/CIT. Jeżeli spółka zapłaci 19 % CIT, to dopłaty nie będzie.

Opodatkowanie komandytariusza

Zysk wypłacany komandytariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komandytariusz nie będzie mógł skorzystać z mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową (jak komplementariusz), w związku z czym zyski uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje dla komandytariuszy preferencję - zwalnia od podatku kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Zwolnienie to dotyczy tylko tych komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza.