NSA: wynagrodzenie za urlop i chorobowe kwalifikuje się do ulgi B+R

Wynagrodzenie za urlop i chorobowe stanowi koszt kwalifikowany do ulgi B+R - jest pierwszy i korzystny wyrok NSA

W wyroku z dnia 5 lutego 2020 r. NSA potwierdził, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów kwalifikowanych także wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R za czas urlopu, zwolnienia chorobowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

NSA podtrzymał w mocy korzystny dla podatnika wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 835/18.

Praktyka organów podatkowych jest odmienna, gdyż wskazują one, że do ulgi B+R można wliczyć tylko wynagrodzenie za czas w jakim pracownicy faktycznie wykonują prace B+R, w efekcie z ulgi należy wykluczyć wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika w pracy.

Takie podejście organu zostało zakwestionowane przez WSA w Szczecinie. WSA wskazał na przepisy kodeksu pracy, z których wynika, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub urlopu. Wynagrodzenie w tej części zalicza się do należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem WSA, nie ma podstaw do wyłączenia z ulgi B+R wydatków na wynagrodzenia pracownika B+R za czas, gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Możliwe, że wyrok NSA będzie przełomowy dla podatników korzystających z ulgi B+R. Podatnicy maja dodatkowy argument za tym, żeby w rozliczeniu za 2020 r. skorzystać z ulgi B+R także w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R za czas urlopu, zwolnienia chorobowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności.