Zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące JPK_VAT.

Do 25 sierpnia należy złożyć JPK_VAT na nowych zasadach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179).

Najważniejsze zmiany:

  • umożliwienie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł (faktur uproszczonych);
  • wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”;
  • wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO;
  • wyłączenie stosowania oznaczenia „TP”, gdy nabywcą bądź odbiorcą jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
  • podawanie imienia, nazwiska bądź nazwy nadawcy lub eksportera w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, z wyłączeniem deklaracji importowej;
  • możliwość wykazania zmniejszenia podatku naliczonego dokumentem „WEW”, w przypadku nieotrzymania faktury korygującej;
  • wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP” w dokumentacji sprzedażowej i zakupowej;
  • wprowadzenie obowiązku udostępniania ewidencji zawierającej określone informacje na temat transakcji i wykonujących je podatników, w przypadku ułatwiania dostawy towarów i świadczenia usług poprzez interfejs elektroniczny;
  • wprowadzenie oznaczenia „WSTO_EE” zamiast oddzielnych „SW” i „EE”
  • począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. nałożenie obowiązku (w przypadku korekty podatku należnego) wykazywania w ewidencji daty upływu terminu płatności w przypadku stosowania „ulgi na złe długi”.

Większość wskazanych zmian należy uwzględnić już w JPK_VAT składanym za lipiec 2021 r.