NSA POTWIERDZA: DOTACJA Z NCBIR BEZ VAT

W prowadzonej przez TaxLab sprawie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził, że dotacja na B+R nie jest opodatkowana VAT.

NSA ostatecznie uchylił interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), potwierdzając, że dotacja od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nie powinna być opodatkowana VAT.

Uchylona interpretacja dotyczyła opodatkowania VAT dofinansowania przyznanego NCBiR na opracowanie innowacyjnego pojazdu opancerzonego. Warunki projektu zobowiązywały beneficjenta do nieodpłatnego przekazania jego efektów - prototypów pojazdu oraz praw autorskich na rzecz Skarbu Państwa. W takim stanie faktycznym, Dyrektor KIS twierdził, że dotację da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu i w efekcie jest ona dofinansowaniem do ceny. Konsekwentnie powinien powstać obowiązek zapłaty VAT, którego kwota faktycznie pomniejszy wartość otrzymanego dofinansowania.

NSA w swoim wyroku potwierdził, że dotacja jest dotacją pokrywającą koszty projektu, która nie stanowi dotacji, subwencji ani innej dopłaty o podobnym charakterze mającej bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika i tym samym nie powinna być opodatkowana VAT.

Jest to kolejny pozytywny wyrok NSA dla beneficjentów dotacji od NCBiR.

Wyrok NSA z dnia 7 października 2021 r., sygn. I FSK 217/21